Skontaktuj się z nami za pomocą formularza…


Tak będziemy się do Ciebie zwracać
Na ten adres prześlemy odpowiedź
Na ten numer będziemy się z Tobą kontaktować
In­for­ma­cja o ad­mi­ni­stra­to­rze i prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych:

Za­wia­da­mia­my, że ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym na stro­nie https://www.polhouse.com.pl/kontakt jest POLHOUSE Zakład Remontowo-Budowlany z sie­dzi­bą w Sosnowcu, ul. A.Grottgera 6/3. Wszel­kie py­ta­nia i wąt­pli­wo­ści pro­si­my kie­ro­wać do na­sze­go ABI / IOD na ad­res rodo@polhouse.com.pl. Pań­stwa da­ne prze­twa­rza­ne bę­dą wy­łącz­nie w ce­lu udzie­le­nia od­po­wie­dzi na za­py­ta­nie zgod­nie z za­sa­dą, któ­ra gło­si, że prze­twa­rza­nie da­nych jest zgod­ne z pra­wem je­że­li jest nie­zbęd­ne w ce­lu re­ali­za­cji umo­wy lub przed jej za­war­ciem. W przy­pad­ku wy­ra­że­nia po­wyż­szej zgo­dy, da­ne bę­dą rów­nież wy­ko­rzy­sty­wa­ne do prze­sy­ła­nia tre­ści mar­ke­tin­go­wych. In­for­mu­je­my, że Pań­stwa zgo­da do­ty­czą­ca ak­cep­ta­cji in­for­ma­cji o ad­mi­ni­stra­to­rze i prze­twa­rza­niu da­nych uży­tych pod­czas prze­sy­ła­nia for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go na stro­nie https://www.polhouse.com.pl/kontakt mo­że zo­stać cof­nię­ta w do­wol­nym mo­men­cie przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści e-ma­il na ad­res na­sze­go ABI/IOD rodo@polhouse.com.pl spod ad­resu, któ­re­go zgo­da do­ty­czy. In­for­mu­je­my, że nie je­ste­ście Pań­stwo pro­fi­lo­wa­ni. Pań­stwa da­ne nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne po­za EOG ani udo­stęp­nia­ne or­ga­ni­za­cjom mię­dzy­na­ro­do­wym.